afspraak maken Bel ons

i y n

Privacyverklaring

Privacy Policy van Autobedrijf Oriënt B.V.

handelend onder de naam Auto Kopen Utrecht (onderdeel van Vakgarage Autoweerd Utrecht) gevestigd aan de Weerdsingel Oost Zijde 42 te Utrecht

Auto Kopen Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vakgarage Autoweerd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat in essentie betekent dat:

 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • er passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • er geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

Als “verwerker” van de gegevens is Vakgarage Autoweerd verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy-beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vakgarage Autoweerd Utrecht
Weerdsingel Oost Zijde 42
3514 AD  Utrecht
030-303 1600
info@autoweerd.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van één de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten (aankoop, inkoop, werk- huuropdracht)
 • Het voorzien van relevante informatie per post, nieuwsbrief en e-mail
 • Het raadplegen van voertuiggegevens voor uitvoer van overeenkomsten
 • Het uitvoeren van facturatie/boekhouding volgend uit deze doeleinden
 • Het overleg met betrokkenen voor, tijdens en na uitvoer overeenkomsten
 • Het informeren van betrokkenen aangaande ter zake doende kwesties
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • voertuiggegevens algemeen
 • verzekeringsmaatschappij (in geval van autoschade/ruitschade)

Met betrekking tot de afdeling autoverhuur:

 • IBAN-nummer
 • paspoort of ID-kaart
 • geboortedatum
 • rijbewijs (waaronder leeftijd en geboorteplaats)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is vooruitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij delen nooit persoonsgegevens met aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. Vakgarage Autoweerd is dan verplicht deze gegevens te delen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor nadrukkelijk (schriftelijk) toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Mocht u niet tevreden zijn over het oplossen van uw klacht, dan heeft u het recht die klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(De toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.)

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Verder is dit platform SSL ingericht, wat zorgt voor een beveiligde verbinding.

Bewaar-periode

Vakgarage Autoweerd Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoons-gegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.